Algemene voorwaarden

Hondenpension

Tropdog biedt hondenpension voor elke hond en dit voor een kostprijs van 15€/dag. Voor 2 honden uit hetzelfde gezin die dezelfde kennel delen is de kostprijs 20€/dag en voor 3 honden uit hetzelfde gezin die dezelfde kennel delen is de kostprijs 26€/dag.
Dag van aankomst en dag van ophalen gelden telkens als volledige dag.
Gelieve het afgesproken uur van brengen en ophalen te respecteren, dit om onze planning en de zorg voor alle honden te kunnen blijven garanderen.

De eigenaar voorziet liefst zelf voeding voor de hond voor de gehele verblijfsperiode, alsook een deken en/of mand en/of kussen, alsook een speelgoedje als vertrouwd voorwerp.

Het vaccinatieboekje (volledig ingevuld) blijft bij ons zolang de hond bij ons aanwezig is.
Belangrijk: volgende vaccinaties moeten in orde zijn en mogen dus niet vervallen zijn:
- Ziekte van Carré (hondenziekte)
- Parvovirose (kattenziekte)
- Hepatitus Contagiosa Canis (leverziekte)
- Bordetellose (kennelhoest)
- Parainfluenza (kennelhoest)
- Leptospirose (rattenziekte)
Alsook dient de hond behandeld te zijn tegen teken en vlooien. Indien dit niet het geval zou zijn, en wij het nodig achtten, zal de hond door ons behandeld worden. De kostprijs hiervan zal worden aangerekend aan de eigenaar van de hond.

Tropdog heeft een contract afgesloten met de erkende dierenarts Animali te Lembeek. Deze zal worden belast met de regelmatige controle op het welzijn, de gezondheidstoestand, de verzorging en de huisvesting van de honden, evenals met de noodzakelijke vaccinaties.
Indien de opgegeven dierenarts niet bereikbaar is, zal er in dringende gevallen contact worden opgenomen met deze erkende dierenarts.

Dierenartskosten en/of kosten van medicatie zijn voor rekening van de eigenaar van de hond.

Elke hond dient standaard mee te zijn verzekerd in een familiale verzekering.

Alle gebeurlijke medische kosten voortvloeiend uit schade veroorzaakt door de hond, inbegrepen verwondingen van andere dieren of medewerkers van het pension, zijn ontegensprekelijk ten laste van de eigenaar van de hond en worden vergoed bij ophalen van de hond. (honden worden nooit samen geplaatst, tenzij ze uit hetzelfde gezin komen en/of met akkoord van de eigenaar).

Wanneer de hond de kennel waarin hij verblijft zodanig beschadigd dat deze niet meer bruikbaar is, kunnen de kosten hiervan worden aangerekend aan de eigenaar van de hond.

Wij zijn niet aansprakelijk voor de tijdens het verblijf optredende ziekten en/of letsels of bij eventueel overlijden. Bij overlijden zal het stoffelijk overschot bewaard worden tot de eigenaar beslist wat er mee moet gebeuren.

Indien de hond over een meer dan 1m50 hoge omheining kan klimmen/springen moet dit op voorhand vermeld worden. De hond zal dan enkel onder toezicht en/of aan de leiband uitgelaten worden.

Bij het niet tijdig ophalen van de hond en zonder voorafgaandelijk te verwittigen zijn wij genoodzaakt de hond over te brengen naar het asiel. Deze kosten zullen worden aangerekend aan de eigenaar van de hond.


Reglement trainingen

Bij de groepstraining dient men een onthaal les te volgen.
- In de onthaal les wordt de volledige werking van de groepstrainingen uitgelegd. Deze onthaal les is volledig gratis en vrijblijvend.
- Na de onthaal les en onder voorbehoud dat alle inentingen in orde zijn, kan je ingeschreven worden.

Iedereen in het bezit van een hond, zonder onderscheid van ras en stamboom of niet, kan aansluiten bij Tropdog.

Puppy's mogen starten van zodra de inentingen in orde zijn.

De hond dient ingeënt te zijn tegen de gebruikelijke besmettelijke hondenziekten en kennelhoest. Als bewijs daarvan dient het vaccinatieboekje op vraag voorgelegd te worden.

Loopse teven kunnen geen groepslessen volgen en zijn tijdens deze periode niet toegelaten op het terrein.

Zieke honden worden niet toegelaten in de les.

Agressie jegens de hond wordt absoluut niet geduld.

De geleider moet in orde zijn met de familiale verzekering (burgerlijke aansprakelijkheid).

Als hondeneigenaar ben je altijd verantwoordelijk voor de schade die je hond aanricht.

Het lidgeld voor de groepstrainingen bedraagt 120€/jaar. Voor de tweede hond van hetzelfde gezin bedraagt het lidgeld 80€/jaar. Het lidgeld kan jaarlijks aangepast worden.
Het lidgeld kan cash worden betaald of per overschrijving worden gestort op de rekening van Tropdog. 
Voor een privétraining bedraagt de kostprijs 30€/sessie als de training doorgaat op onze terreinen, en 40€/sessie als de training doorgaat op verplaatsing of bij u thuis.
De betaling van deze privétraining dient meteen na afloop te worden betaald.

Ouders en/of begeleiders blijven verantwoordelijk voor kinderen aan hun toevertrouwd.

De lessen beginnen op de aangegeven tijdstippen en eindigen op aanwijzing van de instructeur.

Het terrein mag na akkoord en overleg met de instructeur betreden worden buiten de voorziene lesuren.

Dronken begeleiders worden niet toegelaten op het terrein.

De instructeur is gemachtigd een lid van het terrein te sturen:
- bij wangedrag van de geleider
- bij mishandeling van de hond
- wanneer een lid een voortdurende bron van storing is
- wanneer het gedrag van de hond niet toelaatbaar is en de veiligheid van andere honden/geleiders en instructeurs niet gewaarborgd kan worden.

Buiten de lessen dienen de honden aangelijnd te worden. Tijdens de les bepaalt enkel de instructeur welke honden er losgelaten worden.

Na elke les kunnen problemen besproken worden met de instructeurs.

Minimum leeftijd geleider:
- vanaf 14 jaar kan iedereen deelnemen
- alle minderjarige geleiders dienen vergezeld te worden van een volwassene
- een afwijking van de minimumleeftijd kan toegestaan worden in overleg met de instructeurs

Toeschouwers zijn van harte welkom maar dienen tijdens de lessen buiten het oefenterrein te blijven.

De instructeur zal bepalen wanneer de hond kan overgaan naar de volgende klas.

De lessen zullen uitsluitend in het Nederlands gegeven worden.

Het logo van Tropdog mag door geen enkel lid of niet-lid gebruikt worden zonder schriftelijke toestemming.

Er zullen regelmatig foto's genomen worden voor online publicatie. Indien hier bezwaar tegen is, moet dit gemeld worden bij de instructeurs.

Ieder lid verklaart zich bij inschrijving akkoord met het reglement van de trainingen.

Ieder lid krijgt een kopie, hetzij schriftelijk, hetzij digitaal, van dit reglement ter informatie. Elke wijziging of bijvoegsel zal schriftelijk meegedeeld worden aan de leden.

Onder geen enkel beding kan Tropdog overgaan tot teruggave van het lidgeld.

Bij overtreding van één van bovenstaande regels kan u uitgesloten worden van de trainingen.